Regulamin

Regulamin serwisu dietman.pl

Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego
Serwis – serwis internetowy dietman.pl
Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis
Właściciel – firma Cog-Lab z siedzibą w Gdańsku 80-809, ul. Cieszyńskiego 17/47

Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Cog-Lab z siedzibą w Gdańsku 80-809, ul. Cieszyńskiego 17/47. Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres redakcja@ile-kalorii.pl. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych w Serwisie lub w mechanizmie jego funkcjonowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela.

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

Warunkiem skorzystania z materiałów płatnych dostępnych w Serwisie jest podanie kodu dostępu, który uzyskać można w sposób wskazany przy konkretnym materiale. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

Jakiekolwiek reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres redakcja@ile-kalorii.pl. Właściciel ustosunkuje się do przesłanych uwag w ciągu 14 dni roboczych.

Właściciel nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania podczas zakupów błędnych danych, w szczególności adresu e-mail, na który mają zostać przesłane materiały płatne.

Właściciel ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Serwisu, naruszającą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Serwisu – zamieszczone przez Użytkowników.

Udostępnienie informacji lub materiałów w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu tych informacji lub materiałów wedle własnego uznania oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Serwisie. Przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a szerzej omówione zostało w Polityce Prywatności niniejszego Serwisu.

Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były obszerne, kompletne i najwyższej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiana danych adresowych Właściciela, zmiana przepisów prawnych, zmiana usług dostępnych w Serwisie lub zmiana funkcjonalności Serwisu, zmiana sposobów płatności, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Serwisu.

Właściciel zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Serwisu.